Hlavní technologické trendy, které je třeba sledovat

Příští roky budou pro technologický průmysl klíčové, protože se objeví a vyvine několik převratných trendů, které budou utvářet budoucnost podnikání a společnosti. Od generativní umělé inteligence (AI) po kvantovou výpočetní techniku, od 6G po udržitelné technologie – tyto trendy nabídnou nové příležitosti a výzvy pro inovace, růst a transformaci.

Objevte trendy, které musíte sledovat a které promění digitální prostředí.

Umělá inteligence a GenAI

Umělá inteligence je obor počítačové vědy, jehož cílem je vytvořit stroje a systémy, které mohou vykonávat úkoly, jež běžně vyžadují lidskou inteligenci, jako je uvažování, učení a rozhodování. Generativní umělá inteligence je podmnožinou umělé inteligence, která dokáže vytvářet nový obsah, například obrázky, text, hudbu nebo kód, na základě existujících dat nebo uživatelských vstupů.

Technologie 6G

6G je další generace bezdrátové komunikační technologie, která by měla nabídnout vyšší rychlost, nižší latenci, vyšší kapacitu a spolehlivost než 5G. Technologie 6G rovněž umožní nové aplikace a služby, jako je holografická komunikace, pohlcující virtuální realita a všudypřítomná umělá inteligence.

Kvantová výpočetní technika

Kvantová výpočetní technika je technologie, která využívá principy kvantové mechaniky k provádění výpočtů, které jsou mimo dosah klasických počítačů. Kvantové počítače se opírají o qubity, které mohou existovat v superpozici dvou stavů, a o provázanost, která umožňuje qubitům vzájemně se ovlivňovat na větší vzdálenosti.

Chytrá zařízení

Chytrá zařízení jsou elektronická zařízení, která se mohou připojit k jiným zařízením nebo sítím prostřednictvím bezdrátových protokolů, jako je Bluetooth, Wi-Fi nebo 5G, a mohou fungovat interaktivně a autonomně. Chytrá zařízení mohou shromažďovat, zpracovávat a vyměňovat data a reagovat na příkazy uživatele nebo změny prostředí.

Rozšířená realita

Rozšířená realita (Extended reality, XR) je souhrnný pojem pro jakoukoli technologii, která mění realitu přidáním digitálních prvků do fyzického nebo reálného prostředí v libovolném rozsahu. Zahrnuje virtuální realitu (VR), která uživatele vtáhne do počítačem vytvořeného virtuálního prostředí, rozšířenou realitu (AR), která překrývá virtuální obsah na reálný svět, a smíšenou realitu (MR), která kombinuje aspekty virtuální i rozšířené reality.

Datafikace

Datafikace je proces přeměny nedigitálních dat na digitální data, která lze ukládat, analyzovat a používat k různým účelům. Datafikaci lze aplikovat na různé aspekty života, jako jsou sociální interakce, osobní chování, fyzické prostředí a obchodní procesy. Datafikace může umožnit nové poznatky, inovace a příležitosti, ale také přinést výzvy a rizika, jako je ochrana soukromí, bezpečnost a etika.

Bezpečnost a důvěra

Bezpečnost a důvěra jsou základními aspekty každého systému nebo služby, která zahrnuje data, informace nebo komunikaci. Bezpečnost se týká ochrany dat a systémů před neoprávněným přístupem, použitím, úpravou nebo zveřejněním. Důvěra se týká jistoty, kterou mají uživatelé ve spolehlivost, integritu a autenticitu dat a systémů. Bezpečnosti a důvěry lze dosáhnout různými metodami, například šifrováním, ověřováním, autorizací, auditem a dodržováním předpisů.

3D Technologie

3D technologie je technologie, která vytváří nebo zobrazuje trojrozměrné objekty nebo obrazy, které mohou vytvářet iluzi hloubky a realismu. 3D technologie lze využít k různým účelům, například k 3D tisku, který dokáže z digitálních modelů vyrobit fyzické objekty, 3D skenování, které dokáže zachytit tvar a vzhled skutečných objektů, 3D modelování, které dokáže navrhovat a manipulovat s digitálními objekty, a 3D vizualizaci, která dokáže vykreslovat a zobrazovat 3D objekty nebo scény.

Geonomie

Geonomie je pojem, který označuje aplikaci genomiky, tedy studia kompletního souboru genů organismu, do oblasti geografie, tedy studia fyzických vlastností a lidských činností na Zemi. Geonomii lze využít ke zkoumání genetické rozmanitosti, evoluce, adaptace a rozšíření různých druhů v různých regionech a prostředích.

Automatizace robotických procesů

Robotická automatizace procesů (RPA) je softwarová technologie, která automatizuje opakující se a na pravidlech založené úkoly, které obvykle vyžadují zásah člověka. Robotická automatizace procesů dokáže napodobovat lidské činnosti, jako je klikání, psaní, kopírování a vkládání, a to prostřednictvím interakce s různými aplikacemi a systémy. Robotická automatizace procesů může zvýšit efektivitu, přesnost, dodržování předpisů a produktivitu a zároveň snížit náklady, chyby a pracovní zátěž lidí.